O společnosti

Vize

Společnost D PLAST a.s. má za cíl rozvinout svoji pozici dodavatele kvalitních produktů z oblasti plastikářské technologie pro průmyslová odvětví, jako jsou automobilový průmysl, potravinářství, stavebnictví apod. Svoji obchodní činnost rozvíjí na teritoriu celého globálního trhu v Evropě i v zámoří.

D PLAST a.s. zavádí nové a potřebné systémy kvality, nové zkušební postupy a technologie, vybavuje laboratoře novými přístroji a zvyšuje kvalifikaci pracovníků. Vytváří tak podmínky pro zajištění kvalitní práce celého pracovního kolektivu.

D PLAST a.s., jako ekonomicky silná společnost, je rovněž přínosem pro vytváření dobrého ekonomického zázemí v daném teritoriu. Podporuje zde i další společenské aktivity – sportovní, kulturní a charitativní.

D PLAST a.s. při své podnikatelské činnosti vždy respektuje požadavky ekologické čistoty a snaží se vystupovat přátelsky k životnímu prostředí.

Historie

 • 1990 - vznik firmy D PLAST spol. s r.o. - výroba zaměřena na výrobky na bázi PVC,
 • 1992 - sídlo firmy a výroba přesunuta do Zlína - Malenovic,
 • 1993 - sloučení vývoje PVC tmelů pro automobilový průmysl firmy D PLAST a výroby firmy Vulkan do firmy Vulkanplast a.s.,
 • 1997 - výstavba nového sídla firmy D PLAST v Lužkovicích, zahájení výroby v novém areálu,
 • 2000 - vznik dceřiné firmy D PLAST - EFTEC a.s., vyčlenění těsnících prvků pro automobilový průmysl z firmy D PLAST, instalace nové technologie na míchání PVC plastisolů,
 • 2000 - 2003 - rozvoj výroby granulátů pro potravinářský průmysl, rozšíření výrobního areálu v průmyslové zóně Zlín - Příluky, výstavba nového administrativního a výrobního sídla firmy D PLAST, instalace nových výrobních technologií,
 • 2004 - 2005 - rozvoj extruzních technologií, naplnění kapacity granulační linky,
 • 2006 - změna právní formy na a.s.,
 • 2007 - otevření logistického centra,
 • 2008-2009 - zprovoznění výrobní haly pro extruzní technologii, Založení Výzkumně-vývojového centra, instalace experimentální extruzní linky,
 • 2010 - rozvoj extruzních technologií, instalace compoundovací linky,
 • 2012 - společnost byla certifikována ČSN ISO/TS 16949,
 • 2013 - prodej podílu dceřiné firmy D PLAST-EFTEC a.s. zahraničnímu partnerovi,
 • 2015-2018 - rozšíření výrobních a vývojových kapacit pro extruzi,
 • 2018 - zprovoznění nové výrobní haly a compoundovací linky pro granulaci, certifikace ČSN ISO 14001.
 • 2022 - zavedení Systému managementu hospodaření s energií (EnMS) a získání certifikace ČSN EN ISO 50001.

 

Kvalita

Společnost D PLAST a.s. postupně zavedla a stále zdokonaluje certifikovaný systém kvality. Ten přispívá zejména k zajištění požadované kvality výroby důslednou kontrolou surovin, technologických procesů a konečných produktů. K tomu je využíváno špičkové technické vybavení a standardizované postupy. Hlavním cílem je naplnit požadavky a očekávání zákazníka.

Dalšími přínosy funkčního systému kvality je např. zabezpečení legislativních požadavků (jako je bezpečnost práce a ochrana životního prostředí), lepší využití lidských a materiálních zdrojů a ochrana pracovního i životního prostředí.

D PLAST a.s. zavedla v r. 1998 certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 v platném znění.

V r. 2010 byly implementovány do systému kvality nové požadavky dle ČSN EN ISO 9001:2008.

V r. 2010 byly certifikovány systémy kvality HACCP pro potřeby potravinářského průmyslu.

V r. 2012 byla společnost certifikována ČSN ISO /TS 16 949. 

V červnu 2018 se naše společnost zařadila do programu péče o životní prostředí, a byla certifikována dle ČSN EN ISO 14001.

V r. 2022 byl zaveden Systém managementu hospodaření s energií (ENMS) a společnost byla certifikována ČSN EN ISO 50001.

 

Politika společnosti

Hlavním zájmem společnosti D PLAST a.s. je vysoká kvalita výrobků a služeb, aby vždy uspokojovala požadavky zákazníka. Koncepce kvality je založena na důsledném využívání všech prostředků ke splnění potřeb a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i ceny. Zákazník je ten, kdo posuzuje kvalitu výrobků a služeb společnosti. Proto mezi nejdůležitější kritéria při hodnocení kvality výrobků a služeb patří dodržování požadavků, potřeb a očekávání zákazníků.

Zajišťování kvality výrobků patří k základním povinnostem každého zaměstnance společnosti D PLAST a.s. Zlepšování kvality je trvalý a systematický proces, proto musíme neustále zlepšovat kvalitu všech postupů a procesů ovlivňující kvalitu výrobků.

K dosažení cílů společnosti jsou definovány a popsány řídící a podpůrné procesy společnosti.

Systém řízení kvality se zaměřuje na prevenci problémů. Odhalené problémy jsou odstraňovány a jsou přijímána opatření, která mají cíl zabránit jejich dalšímu opakování. Účinnost Systému řízení kvality je pravidelně kontrolována vedením společnosti.

Základem pro dobré fungování a vnitřní život společnosti D PLAST a.s. je informační systém K2, s jehož pomocí je řízena a evidována většina činností ve společnosti. V tomto informačním systému jsou pořizovány, zpracovávány, řízeny a chráněny veškeré informace o zákaznicích a o vnitřním životě společnosti.

Společnost D PLAST a.s. považuje za důležité zveřejňovat Politiku společnosti zákazníkům a zaměstnancům. Nedílnou součástí Politiky společnosti jsou samostatné dokumenty Etický kodex společnosti, Environmentální a EnMS politika společnosti.

Pro dosažení stanovených cílů v rámci Politiky společnosti považujeme za důležité:

-  vysokou osobní angažovanost všech zaměstnanců

-  samostatnost zodpovědných zaměstnanců

-  spolupráci všech procesů společnosti

-  pravidelné vzdělávání všech zaměstnanců.

Cíle kvality jsou stanoveny na každý kalendářní rok, a každý proces společnosti je odpovědný za jejich dodržování a plnění. Všichni zaměstnanci společnosti D PLAST a.s. jsou povinni a motivováni přesně plnit svěřené úkoly.

Vedení společnosti D PLAST a.s. se zavazuje, že:

-  vytvoří potřebné organizační podmínky, personální a finanční zdroje pro zavedení a fungování Systému řízení kvality dle norem ČSN EN ISO 9001, IATF 16949, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 50001 a HACCP,

-  bude účinně poskytovat výcvik svým zaměstnancům, aby byli schopni plnit požadavky Systému řízení kvality,

-  zajistí účinnou kontrolu funkčnosti Systému řízení kvality jeho trvalé zlepšování.

Vedení společnosti D PLAST a.s. ukládá všem pracovníkům:

-  dbát v rozhodovacím procesu na kvalitu výrobku a předcházet výskytu nejakostní výroby,

-  neustále zvyšovat kvalitu, jako soustavně sledovaný, vyhodnocovaný a zdokonalovaný proces,

-  chránit majetek společnosti.

 

Etický kodex

Účelem Etického kodexu, je navázat na tradice a historii zakladatelů společnosti, kteří v první řadě kladli důraz na vynikající vztahy s dodavateli a zákazníky, respekt a úctu ke svým zaměstnancům a vstřícnou komunukaci s externím prostředím. Etický kodex staví na hodnotách společnosti, určuje a poskytuje praktické zásady, jak v souladu s těmito hodnotami jednat, a zavazuje ke společenské odpovědnosti.

 Všichni zaměstnanci, dodavatelé a spolupracovníci společnosti se zavazují řídit příslušným právním řádem, vnitřními předpisy společnosti D PLAST a.s. a všeobecnými pravidly tohoto Etického kodexu.

 Základními hodnotami společnosti jsou: 

    - profesionalita 

    - zákaznický přístup 

    - spolehlivost 

    - loajalita 

    - vzájemný respekt, podpora a úcta 

    - oboustranná spokojenost

    - podpora zaměstnanců 

    - ochrana životního prostředí

Naše závazky na pracovišti a ochrana majetku

Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat:

 • vnitřní řád společnosti, organizační, pracovní a bezpečnostní předpisy,
 • dodržovat předepsaná bezpečnostní, environmentální a energetická opatření,
 • chránit majetek společnosti (budovy, výrobní prostředky, materiály a výrobky),
 • chránit duševní vlastnictví a know-how společnosti,
 • vystupovat reprezentativně uvnitř i navenek organizace,
 • vytvářet positivní a rovné pracovní prostředí,
 • respektovat své kolegy,
 • distancovat se od jakéhokoliv korupčního jednání,
 • chránit dobré jméno společnosti D PLAST a.s.

Naše závazky vůči zaměstnancům

Společnost se tímto zavazuje vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností. Společnost důsledně dodržuje následující pravidla:

 • společnost se řídí v oblasti lidských zdrojů vždy platnými zákony ČR,
 • společnost přísně dodržuje politiku rovných pracovních příležitostí - diskriminace podle rasy, kasty, věku, víry, pohlaví, sexuální orientace apod. není přípustná,
 • nejsou zaměstnávány děti,
 • zaměstnanci jsou podporováni ve vyjadřování svých postřehů ke zlepšení chodu společnosti, stejně jako k vyjádření své nespokojenosti či podezření na nekalé praktiky osob,
 • společnost zajišťuje svým zaměstnancům podmínky pro rozvoj své odborné kvalifikace.

Naše závazky na obchodním trhu

Obchodní vztahy jsou založeny na úctě a vzájemné oboustranné spokojenosti. Právě proto se vždy snažíme porozumět potřebám našich zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných skupin a předvídat je. Proto se chováme čestně, jednáme odpovědně a férově a maximálně se snažíme odvádět kvalitní a včasnou práci a dodržovat rozpočet. Ve skutečnosti vždy usilujeme o to, odvést lepší práci, než jaká se od nás očekává.

Naše závazky k životnímu prostředí a společenská odpovědnost

Jsme nedílnou součástí společnosti, a proto hledáme stále nové prostředky, jak minimalizovat ekologickou stopu, propagovat spravedlivou hospodářskou soutěž a přispívat komunitám, ve kterých žijeme a se kterými pracujeme. Součástí našeho závazku k životnímu prostředí je samostatný dokument Environmentální politika společnosti.

Naše závazky k netransparentnímu/korupčnímu chování (whistleblowing)

Společnost D PLAST a.s. má odpovědného zaměstnance, který prošetřuje všechna hlášení. Podněty je možno mimo jiné hlásit prostřednictvím našeho webového portálu „www.eticka-linka.dplast.cz“.